صادرات فخوز در برابر آمار قرمز فروش داخل

مقادیر فروش محصولات اصلی “فخوز” شامل بلوم، بیلت و اسلب در بازار های داخلی و صادراتی به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال قبل رسیده است.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت فولاد خوزستان در اسفد ماه سال گذشته که آخرین ماه از سال مالی این شرکت محسوب می گردد، موفق به کسب درآمد عملیاتی ۳۷ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریالی شده است. این فروش نسبت به بهمن ماه افزایش بیش از ۴۰ درصدی را نشان می دهد.

به این ترتیب جمع کل درآمد های عملیاتی شرکت در سال گذشته به بیش از ۳۰۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است. این فروش نسبت به سال قبل از آن افزایش ۹۳.۵ درصدی را نشان می دهد.

مقادیر فروش محصولات اصلی شرکت شامل بلوم، بیلت و اسلب در بازار های داخلی و صادراتی به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال قبل رسیده است که در حدود ۱۰۰ هزار تن نسبت به سال ۹۸ کمتر است.

بعد از مهرماه، در اسفند ماه بیشترین فروش ماهیانه شرکت محقق شده است.

نرخ فروش محصولات شرکت در بخش داخلی با کاهش قیمت و در بخش صادراتی با افزایش قیمت مواجه بوده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به اسلب صادراتی با ۲۲ درصد افزایش بوده است.