روابط عمومی هایی که با ایده پردازی های خلاقانه در پتروشیمی تاریخ سازی کردند

ثبت روز پتروشیمی در تقویم کشور حاصل یک  ایده خلاقانه و پیشنهادی بود که در زمان حضور مهندس بیات در راس مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرف عبدالرسول دشتی یکی از کارشناسان با سابقه پتروشیمی مطرح شد.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  امروز هشتم دی ماه در تاریخ رسمی کشور به عنوان روز پتروشیمی ثبت شده است.

حتی در میان کارکنان نفت و پتروشیمی نیز شاید تعداد کمی از کارکنان اطلاع داشته باشند که پس از گذشت نیم قرن از تاسیس پتروشیمی در کشور و گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی چگونه شد که چنین مناسبتی در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

ثبت چنین مناسبتی در تقویم کشور حاصل یک  ایده خلاقانه و پیشنهادی بود که در زمان حضور مهندس بیات در راس مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرف عبدالرسول دشتی یکی از کارشناسان با سابقه پتروشیمی مطرح شد.

دشتی سالها در روابط عمومی پتروشیمی کار کرده و  آن سال ها در امور بین الملل پتروشیمی حضور داشت.

وی پس از برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی طی مقاله ای به ارزیابی همایش برگزار شده پرداخت و در پایان چنین نتیجه گیری کرد که صنعتی با چنین اهمیت و اعتبار بین المللی روزی را در تقویم رسمی کشور لازم دارد.

آن روزها مهندس بیات مدیرعامل وقت پتروشیمی که همدلی و تعامل بسیار خوبی با کارکنان داشت دستور داد این پیشنهاد و ثبت روزی به نام پتروشیمی به طور جدی پیگیری شود و اقدام های بعدی متعاقب آن موجب شد شورای عمومی کشور رسما اعلام نماید هشتم دی ماه در تقدیم کشور به عنوان روز پتروشیمی به ثبت رسیده است