رعايت استانداردهای محيط ز يست در شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياری

سرپرست واحد منابع انساني شرکت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختياري همزمان با هفته محيط زيست که با شعار روز جهاني محيط زيست ((احياي زمين، افزايش بهره وري براي توسعه پايدار))  نام گذاري شده بود از اقدامات مؤثر اين شرکت در راستاي حفظ و رعايت استاندارهاي محيط زيست خبر داد.

به گزارش” آوای صنعت ”،مصطفي فلاحي افزود: اين شرکت همواره در راستاي حفظ و صيانت از هواي پا ک و کمک به محيط زيست منطقه، با ايجاد فضاي سبز و کاشت چندين هزار اصله درخت در فضاي صنعتي شرکت، به کاهش آلاينده هاي محيطي و اثرات مخرب آن بر محيط زيست کمک شاياني کرده است.

وي در ادامه با اشاره به ديگر اقدامات اين شرکت در حفظ محيط زيست، يادآور شد: تجهيزات مورداستفاده در خط توليد، به صورت منظم پايش شده و از منظر توليد آلاينده هاي زيست محيطي مرتب کنترل ميگردد. ضمن اينکه کليه پارامترهاي آلاينده هوا توسط واحد ايمني و محيط زيست شرکت کنترل و اندازه گيري ميگردد و در صورت مغايرت با استانداردهاي مربوطه، اقدامات اصلاحي به عمل مي آيد.

سرپرست واحد منابع انساني شرکت فولاد سفيددشت در پايان تأ کيد کرد: اين شرکت با اعتقاد به ايده صنعت سبز و توليد فولاد پا ک، همواره تمام تالش وهمت خود را در حفظ محيط زيست و نگهداري آن به کار خواهد بست.

منبع:روابط عمومي شرکت فولاد سفيددشت