رشد ۲۰۹ درصدی درآمد های “کگهر”

بیشترین میزان درآمد شناسایی شده “کگهر” در اسفندماه از محصول «کلوخ سنگ آهن» با ۹ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش” آوای صنعت ”، شرکت سنگ آهن گهر زمین در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اسفندماه ۹۹ مجموع درآمد های شناسایی شده طی دوره یک ماهه را بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال اعلام کرده و از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه ۹۹ نیز میزان درآمد خود را برابر با ۴۶ هزار و ۳۹۵ میلیارد ریال ثبت کرده است.

درآمد های عملیاتی “کگهر”

بر پایه این گزارش، میزان درآمدی که در اسفندماه شناسایی شده نسبت به ماه گذشته نزدیک به یک درصد کاهش را به دنبال داشته اما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۰۹ درصد افزایش درآمد به همراه داشته، همچنین میزان درآمدی که از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه اعلام کرده در مقایسه با سال گذشته ۶۱ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

بیشترین میزان درآمد شناسایی شده “کگهر” در اسفندماه از محصول «کلوخ سنگ آهن» با ۹ هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال بوده است.