دفاع رئیسی از وزیر پیشنهادی نفت

به گزارش” آوای صنعت ”،  رئیس جمهور: آقای اوجی در تمام ادوار چهره موفقی در وزرات نفت بوده است/نسبت به فروش نفت امکان و زمینه بسیار وجود دارد و نمایندگان مجلس نگران این موضوع نباشند