دستور ويژه وزير صمت برای گسترش همكاری با خانه صنعتكاران ايران صادر شد

رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور به معاونت طرح و برنامه خواستار گسترش همكاري اجرايي با خانه صنعتكاران ايران شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، مهندس بني هاشمي با رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت ديدار و در رابطه با بهبود وضعيت صنايع و اشتغال كشور بحث و گفتگو كرد. اين جلسه به منظور بررسي مشكلات توليدكنندگان صنعتي كشور و ارائه پيشنهادات خانه صنعتكاران ايران براي رفع و تسهيل موانع توليد انجام شد.

در اين جلسه مهندس بني هاشمي ضمن برشمردن مسائل و مشكلات صنعتكاران كشور بيان كرد: تاخير در صدور مجوزات صنايع و روند طولاني بروكراسي اداري از جمله مشكلات اصلي صنايع است كه بايد با ايجاد سازوكار اجرايي نظارت هاي پسين به جاي نظارت پيشين صدور مجوزات قانوني را تسهيل كرد.

وي افزود: تعطيلي كارخانه ها و عدم بهره وري كامل از ظرفيت كارخانه ها باعث افزايش بيكاري، هدررفت سرمايه و كاهش توليد در كشور شده است، از اين رو خانه صنعتكاران ايران آمادگي كامل دارد كه به عنوان معين وزارت صمت احياي كارخانجات تعطيل و نيمه تعطيل را برعهده گيرد.

رئيس خانه صنعتكاران ايران در رابطه با ايجاد شفافيت در حوزه صنايع كشور گفت: ايجاد شهرك هاي ديجيتال مي تواند اطلاعات به روز و دقيق صنايع كشور را به صورت آنلاين در اختيار توليدكنندگان قرار دهد و وضعيت آمايش سرزمين صنعتي، بازار كالا و ساير موارد در كشور را ساماندهي كند.

منبع:روابط عمومي خانه صنعتكاران ايران