خبر خوب برای بازنشستگان نفت

یزان سرانه‌های نقدی «کمک معیشت»، «ورزش و گردشگری» و «باشگاهی» بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت به ترتیب به مبالغ ۴۳۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش” آوای صنعت ”، پس از تصویب هیات رئیسه و هیات امنای صندوق و ابلاغ وزیر نفت، سرانه نقدی باشگاهی از یکصد و شصت هزار تومان به دویست هزار تومان، سرانه ورزش و گردشگری از دویست و سی هزار تومان به سیصد هزار تومان و سرانه معیشت از سیصد و سنی و سه هزار و چهارصد تومان به چهارصد و سی هزار تومان افزایش یافت.

افزایش های مذکور از ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ صندوق (خردادماه) محاسبه خواهد شد. بنابراین، مبالغ جدید این ماه مرداد در مستمری و مقرری پرداختی به بازنشستگان و بازماندگان ارجمند با مابه التفاوت مبالغ ماه های خرداد و تیر پرداخت خواهد شد.

خردادماه نیز مبلغ هديه تولد بازنشستگان از دویست و پنجاه هزار تومان به مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان افزایش یافته بود. سال مالی صندوق هر سال از یکم خردادماه آغاز و ۳۱ اردیبهشت سال بعد پایان می یابد.