حمایتی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری از ورزش شهرستان بروجن

در تداوم اقدامات حمایتی شرکت ورق خودرو چھارمحال وبختیاری ،این شرکت با حمایت ویژه خود از ھیأت ھای مختلف ورزشی و ورزشکاران المپیکی شھرستان بروجن در تلاش است تا شرکت ورق خودرو چھارمحال وبختیاری را به مجموعه ای پیشرو در امر حمایت از ورزش قھرمانی در سطح شھرستان بروجن و استان چھارمحال و بختیاری مبدل نماید.

به گزارش” آوای صنعت ”، وحیدمیرزایی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چھارمحال وبختیاری ضمن اعلام این خبر تأکید کرد: حمایت مالی و نقش آفرینی در جھت تداوم ورزش ھای قھرمانی در سطح شھرستان بروجن و استان چھارمحال و بختیاری نوعی سرمایه گذاری معنوی در راستای ایجاد شور و نشاط درجامعه برای شرکتخواھدبود.

وی با تأکید بر وجود پتانسل ھای قوی و قابل اعتماد ورزشی در سطح استان وشھرستان برتداوم حمایت شرکت  ورق خودرو از توسعه ورزش افزود:شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری در حال حاضر حمایت جدی خود را از10ھیأت ورزشی و۳ تیم فوتبال 

و فوتسال دسته 3 کشوری و ۱تیم اسکیت و حمایت از زیرساخت ھای ورزشی 6شھر شھرستان بروجن و 5نفر از ورزشکاران اعزامی به مسابقات مقدماتی المپیک 2021توکیو تحت حمایت شرکت ورق خودرو قرار گرفته اند تا بدون ھیچ دغدغه ای ھمه ھمت و تلاش خود را معطوف به دریافت مدال و افتخاربرای استان و کشورنمایند.

منبع:شرکت ورق خودرو چھارمحال و بختیاری