تفاهم نامه خانه صنعتكاران ايران با هلدينگ فضا، زمان و انرژی امضا شد

در راستای تسهيل گری در ايجاد و بهره وری بالاتر در توليد پروژه های متعلق به اعضا خانه صنعتكاران ايران تفاهم نامه ای مابين خانه صعنتكاران ايران و هلدينگ فضا، زمان و انرژی امضا شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، براساس اين تفاهم نامه طرح های معرفی شده و مورد تاييد خانه صنعتكاران ايران مورد حمايت و تامين مالی هلدينگ قرار ميگرند.