تحقق 63 درصدی برنامه تجهیز منابع بانک کشاورزی تا پایان آذر 1398

برنامه تعهدی بانک کشاورزی  برای جذب سپرده های مردمی در سال 1398 ، تا پایان آذر ماه 63 درصد محقق شده است.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  برنامه تعهدی بانک کشاورزی در سال 1398 برای جذب سپرده های مردمی 200 هزار میلیارد ریال است که تا پایان آذر ماه 63 درصد آن تحقق یافته است.

این گزارش می افزاید: تحقق برنامه تجهیز منابع، توان بانک در پرداخت تسهیلات، حمایت مالی از توسعه و رونق اقتصادی بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی جامعه را افزایش می دهد.

منبع: بانک کشاورزی