به زودی یکی از مهمترین موانع تولید با پیگیری خانه صنعتکاران ایران رفع میگردد

مهندس بنی هاشمی رییس خانه صنعتکاران ایران طی درخواستی از نمایندگان محترم مجلس اعلام کرد:

به گزارش” آوای صنعت ”، یکی از دغدغه های تولید کنندگان وصاحبان مشاغل که جز مطالبات اساسی خانه صنعتکاران ایران بود  طرح تسهیل صدور مجوزات کسب وکارها و تبدیل نظارت های پیشین به نظارت های پسین هست.

فردا قرار است طرح مهم تسهیل صدور مجوز برخی کسب‌ و کارها در مجلس بررسی شود.

 یکی از اهداف اصلی آن پایان دادن به انحصار برخی افراد در تصمیم‌گیری برای صدور مجوز کسب‌ و کارهاست. این طرح موجب حذف تعارض منافع، حذف محدودیت های جغرافیایی و حذف محدودیت تعداد ایجاد کسب و کارها می‌شود تا فضای کاملا رقابتی برای همه کسب و کارها ایجاد شود و دولت موظف به صدور مجوز کسب و کارها طی ۳ روز است.

منافع برخی افراد بابت این طرح درخطر هست وبه شدت هم مشغول به فعالیت هستند  ولی به فضل الهی این بار هم نمایندگان عزیز با بررسی های دقیق واعمال نظر کارشناسی با رای بالا

مصداق بارزی از شعار سال را تحقق میبخشند.