برنامه درسی 21 شهریور در مدرسه تلویزیونی

جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای روز جمعه 21 شهریور که از شبکه‌های 7 و4 پخش می‌شود، منتشر شد.

به گزارش” آوای صنعت ”، جدول دروس مدرسه تلویزیونی ایران برای روز جمعه 21 شهریور که از شبکه‌های 7 و4 پخش می‌شود، منتشر شد.

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨  تا ٨:٣  دانش فنی تخصصی، پایه١٢- رشته ساختمان

ساعت٨:٣٠ تا ٩  معرفی کتاب طراحی مد- پایه١٢- رشته طراحی دوخت

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه – پایه١٠-رشته ماشین ابزار  

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ دانش فنی پایه- پایه دهم- رشته رایانه

 ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ آشنایی با بناهای تاریخی پایه١٠- رشته نقشه کشی معماری  

 پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم 

ساعت ١١:٣۵ تا١٢ پیام ها و هدیه‌های آسمانی پایه سوم

ساعت ١٢ تا١٢:٢۵ فارسی و‌ نگارش پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا١٢:۵٠ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا١٣:۴۵ فارسی و ‌نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠ کاروفناوری پایه هفتم ( پودمان نوآوری و فناوری )

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کاروفناوری پایه هشتم (  پودمان کار با فلز   )

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶کاروفناوری پایه نهم (پودمان الگوریتم )  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع:نحوه تولید محتوای الکترونیکی برای آموزش مجازی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای مشترک – درس انتخابی تمام رشته ها 

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی  پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر ایران   پایه یازدهم   رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی 

ساعت٢٠  تا٢٠:٢۵  درس ریاضی١ پایه دهم  رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠  هویت اجتماعی پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

شبکه ۴

ساعت۸: درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی

ساعت ۹ درس تاریخ ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰ درس تاریخ ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰ درس فارسی۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰:۳۰ درس نگارش ۱ونگارش۳ پایه۱۰مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۱ درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱:۳۰ درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲ درس فیزیک۱پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۳۰درس ریاضی  آمار۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی