بازدید میدانی مدیرعامل جدید مجتمع فولاد غدیر نی ریز از کارخانه در اولین حضور

محسن مصطفی پور مدیرعامل جدید مجتمع فولاد غدیر در اولین حضور در کارخانه ضمن بازدید از واحد احیاء مستقیم، از دیگر پروژه های در حال اجرای مجتمع نیز بازدید کرد.

به گزارش” آوای صنعت ”، بازدید میدانی از پروژه فولادسازی و بررسی آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه، بازدید از محل احداث کارخانه گندله سازی، در کنار بررسی مسائل و مشکلات پیش رو از جمله برنامه های مدیرعامل جدید مجتمع فولاد غدیر نی ریز بود.

وی در این بازدید برای تسریع در تکمیل پروژه فولاد سازی و آغاز احداث کارخانه گندله سازی دستوراتی را صادر نمود و مقرر گردید جلسه ای با حضور مدیران عالی شرکت های پیمانکار و ارکان پروژهبا قید فوریت در محل کارخانه تشکیل گردد.

منبع:مجتمع فولاد غدیر نی ریز