انتصاب جدید در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

با صدور حکمی از سوی امیر وکیل زاده مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ابراهیم توسلی به عنوان مدیر منطقه تهران منصوب شد.

منبع:شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی