امضای تفاهم نامه فولاد سفيددشت با پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختياری

در مراسمي با حضور سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري، تفاهم نامه اي في مابين فولاد سفيددشت و پارک علم و فناوري استان چهارمحال و بختياري به منظور ايجاد و گسترش زيست بوم فناوري در استان و در راستاي تقويت تلاش هاي طرفين در جهت توسعه ظرفيت هاي بالقوه جديد و به کارگيري ظرفيت هاي بالفعل موجود، مبتني بر توسعه مراودات و تعاملات في مابين و با اهداف اعتلاي سازماني طرفين و رفع نيازهاي فناورانه، منعقد گرديد.

به گزارش” آوای صنعت ”، از مهم ترين اهداف اين تفاهم نامه مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:

 1-نيازهاي واحدهاي مختلف شرکت فولاد سفيددشت در ارتباط با پروژه هاي تحقيقاتي و توسعه دريافت گردد؛ 2-ارتباط اين پروژه ها با شرکت هاي دانش بنيان و تکنولوژي محور مشخص گردد؛ 3-پروپوزال از شرکت هاي بند 2( هزينه کار تحقيقاتي و توسعه)ارائه شود؛   4-در قدم اول حوزه طراحي به شرکت هاي دانش بنيان وا گذار شود و تهيه و اجراي کار به شرکت هاي داخلي با سوابق فعاليتي مناسب وا گذار و نظارت برعهده شرکت دانش بنيان باشد؛ 5-ارتباط بين پروژه هاي موردنياز واحدهاي داخل شرکت و شرکت هاي دانش بنيان مشخص گردد؛ 6-ا کوسيستم نوآوري، فناوري و تکميل زيست بوم فناوري استان ارتقا يابد؛ 7-نيازهاي فناورانه شرکت در حوزه هاي فعاليت فناورانه و دانش بنيان رفع شود؛ 8-برنامه ريزي مشترک بهم نظور رفع چالش هاي استاني که با تجميع ظرفيت هاي طرفين قابل تأمين و مرتفع سازي باشد؛ 9-بستر مناسب براي جذب و تجاري سازي ايده هاي حوزه زيست فناوري ايجاد گردد؛ 10-صاحبان ايده و فناوري در حوزه زيست فناوري و هدايت و کمک به آنها جهت تجاري سازي شناسايي شود؛ 11-تعاملات و ارتباط با صنعت از طريق اقدامات دانشي، پژوهشي مشاورهاي، فناورانه و آموزش ارتقا يابد.