افزایش درآمدهای شرکت‌های فولادی در نیمه‌سال

شرکت‌های بزرگ فولادی در نیمه سال جاری با محدودیت شدید برق مواجه بودند و این موضوع موجب شد شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد خراسان نسبت به دوره ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۹ در حوزه تولید و فروش ضعیف عمل کنند، اما با وجود این شرکت‌های مذکور با توجه به تسعیر نرخ ارز توانستند در دوره مورد بررسی درآمد مطلوبی کسب کنند.

بررسی عملکرد 6 ماهه شرکت فولاد مبارکه اصفهان

نمودار 1 میزان تولید و فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان را در دوره 6 ماه نخست سال‌جاری به تفکیک نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار میزان تولید محصولات گرم یک هزار و 929 تن برآورد شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با میزان 2هزار و 391 تن با افت 19درصدی مواجه بوده است. میزان فروش محصولات گرم این شرکت در 6 ماه ابتدایی سال‌جاری فراتر از میزان تولید گزارش شده و چیزی حدود یک هزار و 941 تن را مورد معامله قرار داده و نسبت به نیمه نخست سال گذشته 17درصد کاهش را به ثبت رسانده است. میزان فروش محصولات گرم این شرکت در دوره 6 ماه نخست سال 1399 دوهزار و 334 تن برآورد شده است.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در بخش تولید محصولات سرد روند افزایشی را در پیش گرفته است، به طوری که در نیمه نخست سال گذشته 736 تن از این محصول را تولید کرده بود و با رشد 9/ 0درصدی میزان تولید را در نیمسال ابتدایی سال‌جاری به 743 تن رسانده است. این شرکت در دوره مورد بررسی 723 تن محصولات سرد را به فروش رساند که در مقایسه با فروش 746 تنی در دوره 6 ماهه سال گذشته افت 3درصدی را گزارش می‌کند.

این شرکت در تولید و فروش محصولات پوشش‌دار مثبت ظاهر شده است، به طوری که 157 تن از این محصول را تولید و همه را مورد معامله قرار داد، این در حالی است که میزان تولید و فروش محصولات پوشش‌دار در نیمه نخست سال گذشته به ترتیب 146 و 156 تن برآورد شده بود و با مقایسه این آمار می‌توان در میزان تولید و فروش این محصول به ترتیب رشد 7 درصدی و 6/ 0درصدی را مشاهده کرد.

عملکرد 6 ماهه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با سایر محصولات حاکی از آن است که این شرکت در مدت مورد نظر 770 تن تولید کرده و 778 تن را مورد معامله قرار داده است، به طوری که میزان تولید و فروش سایر محصولات در نیمه نخست سال گذشته به ترتیب 766 تن و 607 تن ارزیابی شده بود و مقایسه این اعداد افزایش 5/ 0درصدی و 28درصدی را در میزان تولید و فروش گزارش می‌کند.

در مجموع میزان فروش محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای سال مالی تا تاریخ منتهی به 31 شهریور ماه 1400 چیزی حدود 3هزار و 599 تن برآورد شده است که نسبت به مجموع فروش محصولات این شرکت در مدت مورد بررسی در سال 1399 با میزان 3‌هزار و 843 تن کاهشی معادل 6درصد را به ثبت رسانده است.

همچنین شرکت مورد بررسی در نیمه نخست سال جاری توانست 660 هزار و 847 میلیارد و 349 میلیون ریال درآمد کسب کند و تحت تاثیر تسعیر نرخ ارز رشدی معادل 141 درصد را نسبت به دوره 6 ماهه سال گذشته به ثبت برساند.

 بررسی عملکرد 6 ماهه شرکت فولاد خوزستان

نمودار 2 عملکرد شرکت فولاد خوزستان را در بهار و تابستان 1400 به تصویر کشیده است. میزان تولید آهن‌اسفنجی در این مجموعه در دوره 6 ماه نخست سال جاری یک میلیون و 598 هزار و 761 تن ارزیابی شده که از این میزان فقط 17 هزار و 277 تن آهن اسفنجی به فروش رسیده، میزان تولید و فروش این محصول در نیمسال ابتدایی سال گذشته به ترتیب 2 میلیون و 36هزار و 501 تن و 2هزار و 138 تن برآورد شده است. با مقایسه این ارقام و اعداد کاهش 21درصدی در میزان تولید و افزایش 708درصدی فروش به ثبت رسیده است.

«فخوز» در رابطه با تولید و فروش گندله در 6 ماه نخست سال‌جاری عملکرد ضعیفی از خود به نمایش گذاشت. این شرکت در دوره مورد بررسی توانست 2 میلیون و 761هزار و 648 تن تولید کند و این در صورتی است که شرکت مذکور در مدت مشابه در سال گذشته تولید 3 میلیون و 136هزار و 147 تن را به ثبت رسانده بود و افتی معادل 12درصد را گزارش می‌کند. شرکت فولاد خوزستان در نیمسال ابتدایی سال گذشته چیزی حدود 25هزار و 121 تن گندله را فروخته بود و با 90درصد کاهش میزان فروش را در دوره مورد بررسی در سال‌جاری به 254 هزار و 216 تن رساند. اسلب یکی دیگر از محصولات فولاد خوزستان به حساب می‌آید. این شرکت از ابتدای سال مالی تا تاریخ منتهی به 31 شهریور سال جاری 800 هزار و 635 تن از این محصول را تولید کرد و نسبت به دوره 6ماه ابتدایی سال گذشته با میزان تولید 718هزار و 668 توانست رشدی معادل 11 درصد را به ثبت برساند. «فخوز» در دوره مورد بررسی نیز 229 هزار و 340 تن اسلب را در بازار داخل فروخت و افت 51درصدی را نسبت به فروش 473هزار و 551 تنی به ثبت رساند. این شرکت در مدت مورد نظر توانست 503هزار و 961 تن اسلب صادر کند و نسبت به صادرات 188هزار و 643 تنی در نیمسال نخست سال گذشته رشدی معادل 167 درصد را گزارش می‌کند.

شرکت فولاد خوزستان در بهار و تابستان سال 1399 یک‌میلیون و 258 هزار و 64 تن بلوم و بیلت را تولید کرد و با 50درصد کاهش، میزان تولید را در 6 ماه نخست سال‌جاری به 626 هزار و 324 تن رساند. همچنین این شرکت در رابطه با فروش محصول مورد نظر عملکرد ضعیفی داشته و با ثبت 51درصد کاهش میزان فروش 684 هزار و 61 تنی در 6 ماه نخست سال گذشته را به 331 هزار و 46 تن در مدت مشابه در سال جاری رسانده است. این شرکت در خصوص صادرات بلوم و بیلت نیز عملکرد مطلوبی نداشته و میزان صادرات این محصول در دوره 6 ماهه سال 1399 چیزی حدود 483 هزار و 541 تن برآورد شده بود که با افت 17درصدی در دوره مشابه سال جاری به 399هزار و 794 تن رسید.

مجموع فروش داخلی و صادرات محصولات شرکت فولاد خوزستان در نیمسال ابتدایی سال جاری یک میلیون و 506 هزار و 539 تن ارزیابی شد و نسبت به مجموع فروش محصولات این شرکت با میزان 2 میلیون و 91 هزار و 55 تن، 28 درصد افت فروش در بهار و تابستان 1400 را گزارش می‌کند.

«فخوز» از ابتدای سال مالی تا تاریخ منتهی به 31 شهریور سال‌جاری توانست در مجموع 201 هزار و 883 میلیارد و 814 میلیون ریال درآمد کسب کند و با توجه به میزان درآمد 112هزار و 118میلیارد و 283 میلیون ریالی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته، رشد 80 درصدی را به ثبت رساند.

 بررسی عملکرد 6 ماهه مجتمع فولاد خراسان

بر اساس نمودار 3، شرکت فولاد خراسان در نیمسال ابتدایی سال جاری 665 هزار و 626 تن گندله تولید کرد و میزانی از آن را نفروخت. همچنین این شرکت در مدت زمان مورد نظر 552هزار و 29 تن آهن اسفنجی و بریکت را تولید کرد و 33 هزار و 364 تن از آن را در بازار داخل مورد معامله قرار داد. میزان تولید و فروش این محصول نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته به ترتیب 11درصد کاهش و 462درصد افزایش ارزیابی شده است. میزان تولید آهن اسفنجی و بریکت در دوره 6 ماه نخست 1399 به ترتیب معادل 623 هزار و 908 تن و پنج هزار و 931 تن گزارش شده است.

«فخاس» در نیمسال ابتدایی 1400 توانست 151 هزار و 874 تن شمش تولید کند، اما با وجود این نسبت به دوره مشابه سال گذشته با میزان تولید 222 هزار و 189 تن افتی معادل 32درصد را نشان می‌دهد. این شرکت توانست 79 هزارو 700 تن شمش را در داخل مورد معامله قرار دهد و 79 هزار و 979 تن را صادر کند. مجموع فروش این محصول نسبت به دوره 6 ماهه 99 چیزی حدود 6/ 0درصد رشد داشته است.

همچنین مجتمع فولاد خراسان محصولات سبک ساختمانی تولید می‌کند، به طوری که در بهار و تابستان سال‌جاری توانست 273 هزارو 724 تن از این محصول را تولید کند و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با میزان تولید 260 هزار و 511 تن رشدی معادل 5درصد را به ثبت برساند. «فخاس» از این میزان تولید توانست 186 هزار و 115 تن در بازار داخلی و 45هزار و 809 تن را از طریق صادرات به فروش رساند. مجموع فروش محصولات سبک ساختمانی نسبت به دوره 6 ماهه سال گذشته چیزی حدود 11درصد افت داشته است.

مجموع فروش محصولات شرکت فولاد خراسان از ابتدای سال مالی تا تاریخ منتهی به 31 شهریور ماه دو سال متوالی 1400 و 1399 به ترتیب 424 هزار و 967 تن و 425 هزار و 150 تن برآورد شده که مقایسه این اعداد معادل 04/ 0درصد کاهش را روایت می‌کند. همچنین این شرکت در دوره مورد بررسی توانست 52‌‌هزار و 313 میلیارد و 602 میلیون ریال کسب کند و 89 درصد رشد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته را به ثبت رساند. شرکت مذکور در نیمسال نخست 1399 نیز 27هزار و 664 میلیارد و 99 میلیون ریال درآمد کسب کرده بود.