اعتراض پرسنل پتروشیمی کاویان به مشکلات حقوقی و ناعدالتی

به گزارش” آوای صنعت ”،  تجمع پرسنل پتروشیمی کاویان در اعتراض به مشکلات حقوقی و حذف برخی مزایا و ناعدالتی در این زمینه نسبت به دیگر پتروشیمی های مستقر در پارس جنوبی