ارفع حامی محیط زیست

ارفع از نظر شرایط زیست محیطی در وضعیت خوبی قرار دارد.

به گزارش” آوای صنعت ”، در کنار توجه به توسعه فضای سبز، از مهم ترین پروژه های صنعتی که اخیرا در این خصوص انجام گرفته اند می توان به ساخت تصفیه خانه پسآب صنعتی و پایش آنلاین تمامی دودکش ها و نقاط انتشار انواع گازها اشاره کرد، به طوری که درحال حاضر پسآب خروجی کارخانه به میزان صفر کاهش داده شده و تمامی گازهای خروجی کارخانه به محیط بر اساس استانداردهای اداره محیط زیست پایش و کنترل می شود.